1917

21.10. – narodziny Alfonsa Mańki [AM] w Lisowicach koło Lublińca

28.10. – chrzest w kościele parafialnym w Lubecku pw. Wniebowzięcia NMP

1928

18.05. – bierzmowanie z rąk ks. bpa Arkadiusza Li­sieckiego, AM przyjął imię Antoni

1929

AM ukończył szkołę powszechną w Lisowicach i roz­począł naukę w gimnazjum w Lublińcu

1933

Listopad – jego starszy o dwa lata brat Piotr rozpo­czął postulat w Markowicach w Zgromadzeniu Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

1934

AM wstępuje do Małego Seminarium Misjonarzy Ob­latów Maryi Niepokalanej w Lublińcu. Założycielem Zgromadzenia jest św. Eugeniusz de Mazenod.

1936

Rozpoczęcie budowy groty lourdzkiej przed budyn­kiem Małego Seminarium w Lublińcu

Grudzień – wizytacja kanoniczna asystenta gene­ralnego o. Józefa Pitscha OMI w Małym Seminarium

1937

Ukończył naukę w Małym Seminarium w Lublińcu 1 sierpnia –  Błogosławiony o. Józef Cebula obejmuje obowiązki superiora i mistrza nowicjatu w Markowicach. Ekonomem domu zakonnego jest Sługa Boży o. Ludwik Wrodarczyk.

7 września – wstąpił do Zgromadzenia Misjonarzy Ob­latów Maryi Niepokalanej i rozpoczął nowicjat w Markowicach

10 września – pierwsza notatka w Dzienniczku du­chowym (Zeszyt IV, Medytacja sulpicjańska)

1938

10 kwietnia – 12 maja – choruje i przerywa pisanie Dzienniczka

Sierpień – przeniesienie kierownika duchowego

8 września – składa pierwsze śluby zakonne w Mar­kowicach

– rozpoczyna I rok filozofii w scholastykacie w Krobi

 1939

21 kwietnia – ostatni wpis w Dzienniczku

28 sierpnia – wyjeżdża ze scholastykatu w Krobi z powodu nadchodzącej wojny i zostaje skiero­wany do Markowic – rekolekcje prowadzi o. Bronisław Wilkowski

4 września – składa w Markowicach drugie śluby za­konne 6 września – tułaczka na wschód Polski

8 września – potyczka Polaków z wojskami niemiec­kimi w Markowiach

4 października – powrót kleryków z tułaczki do Mar­kowic

5 października – obowiązek pracy w folwarkach nie­mieckich

25 października – areszt domowy

7 grudnia – zarządca Markowic Egan von Krieger wydaje rozkaz, by w uroczystość Niepokalane­go Poczęcia NMP oblaci niszczyli przydrożne figury

8 grudnia – „Cud Niepokalanej”. Oblaci odmawiają niszczenia figur i zostają tego dnia zwolnieni z pracy

1940

13 marca – śmierć Piotra Mańki, ojca Alfonsa, w obo­zie koncentracyjnym w Buchenwaldzie

2 maja – ostatni list z Markowic, pisany do matki i rodzeństwa przed aresztowaniem

4 maja – aresztowany przez gestapo i przewieziony do obozu przejściowego w Szczeglinie koło Mo­gilna, gdzie został okrutnie pobity

7 maja – deportowany ze Szczeglina do obozu koncen­tracyjnego w Dachau w transporcie 800 więźniów

9 maja – przybycie do Dachau i rozpoczęcie obozowej

kwarantanny. Otrzymał numer obozowy 9348

14 czerwca – list z Dachu
2 sierpnia – przewieziony z Dachau do obozu koncen­tracyjnego Mauthausen-Gusen z transportem 1500 więźniów. Otrzymał numer obozowy 6665
13 sierpnia – bestialskie pastwienie się nad więźnia­mi noszącymi kamienie
22 września – pierwszy list z Gusen
5 grudnia – drugi list z Gusen (ostatni)
III Niedziela Adwentu – jako najstarszy kleryk w gronie oblatów przewodniczy recytacji tek­sów mszy świętej (nie ma wśród nich kapłana) i wygłasza egzortę do współbraci o pełnieniu woli Bożej

1941

22 stycznia

– spowiedź święta w godzinę śmierci

– śmierć o godz. 19.00

– modlitwa współbraci nad ciałem Alfonsa

28 stycznia – spalenie ciała w nowym krematorium na terenie obozu w Gusen, imienna urna z prochami nr 3853 została zakopana na cmen­tarzu w Steyr